Používame cookies

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info

 

Predaj a prenájom nehnuteľností

Vypracovanie cenovej ponuky Vašej nehnuteľnosti

Kompletný právny servis

Fotografovanie nehnuteľnosti

Vypracovanie kúpnych a nájomných zmlúv

Ohodnotenie nehnuteľnosti

Hypotekárne poradenstvo 

Upratovanie a nachystanie Vašej nehnuteľnosti na oficiálne spustenie predaja, prenájmu

Inzerovanie Vašej nehnuteľnosti

Zabezpečenie notárskej zápisnice

zabezpečenie sprostredkovania pri prenájme a predaji so zahraničným klientom - preklad zmlúv do angličtiny

 

 

Poradenstvo od právnika:

Naši klienti sa pýtaju:

Boli sme už pripravení dať zálohu za byt, ale keď sme si začali preverovať ten byt podľa LV, tak sme zistili , ze pod bytom nie je vysporiadaný pozemok, ani pod garážou, ktorá je postavená na pozemku patriacej cirkvi.

Ďakujeme za každé odporúčenie a radu, lebo máme strach aby sme neurobili chybu ak pôjdeme do kúpy bytu bez vlastníctva aj na pozemku.

Odpoveď:

Možno polovica bytových domov v Bratislave stojí na nevysporiadaných pozemkoch; celá táto situácia je vyriešená zákonom o bytoch (182/1993), podľa ktorého vzniká podľa § 23 zákonné vecné bremeno (právo stavby) vždy, pokiaľ vlastník domu nie je aj vlastníkom pozemku a to bez ohľadu, či je vlastník pozemku známy alebo neznámy; uvedené zákonné vecné bremeno zabezpečuje právnu istotu pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (nevysporiadaný pozemok pod bytovým domom nepredstavuje právny any vecný problém vo vzťahu k vlastníctvu bytu);

 bytový dom na Ostredkovej ul. č. 11 a 13 stojí na parcelách registra C, ku ktorým nie je založený list vlastníctva (to znamená, že sú právne neusporiadané) uvedené parcely reg. C sú súčasťou parciel registra E, ktoré boli pôvodne zapísané v pozemkových knihách (pozemkové knihy boli zrušené v roku 1964 a od toho času sa nehnuteľnosti začali evidovať iba v listoch vlastníctva); v súčasnosti sú už takmer všetky záznamy z pozemkových kníh prevedené na listy vlastníctva;

 napr. časť bytového domu s vchodom Ostredková 11 stojí na parcele reg. C č. 15675/17 o výmere 347m2, ktorá je zatiaľ súčasťou parcely reg E č. 439/300 o výmere 3311m2 - zapísaná na LV 8051 - vlastníci - čiastočne Magistrát a čiastočne dve fyzické osoby (zatiaľ neznáme) v správe pozemkového fondu; v prílohe posielam výpisy z katastra aj s mapami;

 ku garáži tu nemám podklady; pokiaľ stojí (samostatná) garáž na cudzom pozemku, treba mať vzťah vysporiadaný s vlastníkom pozemku minimálne nájomnou zmluvou; pokiaľ by bola garáž súčasťou bytového domu (ktorý podlieha zákonu o bytoch) platí horeuvedené;

Naši klienti sa pýtaju:

Máme záujem kupiť samostatne stojacu garáž. Čo v tom pripade, ak pozemok pod ňou nepatri majiteľovi, ale úplne inej spoločnosti a nie mestu.

Odpoveď:

Ideálny stav je pozemok kúpiť alebo mať s vlastníkom pozemku aspoň nájomnú zmluvu; pokiaľ vlastník garáže nemá právny vzťah k pozemku ošetrený, môže sa vlastník pozemku domáhať vydania bezdôvodného obohatenia (za užívanie pozemku) od vlastníka garáže až za dva roky spätne; bezdôvodné obohatenie by predstavovalo sumu v obvyklej výške nájmu.

Otázka pri prenajímaní:

Finančná správa - výdavky pri prenájme nehnuteľnosti nezaradenej do obchodného majetku

Ak prenajímanú nehnuteľnosť daňovník nezaradí do obchodného majetku, môže si do daňových výdavkov zahrnúť:

- výdavky za spotrebu energií (vody, plynu, tepla, elektrickej energie), - zaplatené preddavky do fondu prevádzky, opráv a údržby tvoreného podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

- výdavky za služby v prenajatej nehnuteľnosti, ako napr. osvetlenie spoločných priestorov bytového domu, upratovanie spoločných priestorov bytového domu, používanie a servis výťahu, používanie domovej práčovne, kontrola a čistenie komínov, čistenie žúmp, poplatky za pripojenie na internet, poplatky za povinnú správu bytového domu, službu vrátnika, recepcie, výdavky na strážnu službu, výdavky za odvoz smetí, okrem miestneho poplatku za odvoz komunálneho odpadu, ktorý platí fyzická osoba podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku v znení neskorších predpisov